GDPR policy

EXTERN INTEGRITETSPOLICY

1 ALLMÄNT

I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör vi närmare för hur Beijer Tech AB, org. nr. 556650-8320, Box 2120, 135 02 Tyresö (”Beijer Tech eller ”Bolaget”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av vår hemsida, www.beijertech.se, i de fall du söker anställning hos oss, eller letar efter information eller besöker vår hemsida av andra skäl. Integritetspolicyn riktar sig även till dig som företräder ett bolag eller en organisation som har någon typ av professionell relation till Beijer Tech (företagsrepresentanter).

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Beijer Tech är personuppgiftsansvarig för Beijer Techs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Ansvarig för personuppgiftsfrågor hos Beijer Tech är Elisabeth Kruth, vars uppgifter består bland annat av att övervaka att Beijer Techs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Elisabeth Kruth kan kontaktas på elisabeth.kruth@beijertech.se eller 0708-500675.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

3.1 Besökare av hemsidan:

Beijer Tech samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation).

3.2 Rekrytering:

Beijer Tech samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Beijer Tech. Personuppgifter som kan samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

4 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 För besökare av vår hemsida

Personuppgifter samlas in om dig i samband med att du besöker vår hemsida www.beijertech.se. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av nedan.

Kategorier av personuppgifter: Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande)
Ändamål: För att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida (intresseavvägning).

4.2 För dig som ansöker om anställning hos Bolaget (rekrytering)

Personuppgifter samlas in om dig i samband med att du ansöker om en tjänst hos Bolaget. Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från rekryteringsföretag som vi anlitar för rekryteringstjänster. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av nedan.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn,
 • Postadress,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress,
 • CV, och
 • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål: För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställda rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn,
 • Postadress,
 • Telefonnummer,
 • E-postadress,
 • CV, och
 • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål:  I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som kan följa av en rekryteringsprocess.
Laglig grund:  Bolagets berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).

5 HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Beijer Tech är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag. Bolaget lagrar också de uppgifter som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara de eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Beijer Tech sparar dina personuppgifter som samlats in i rekryteringssyfte för att utvärdera dina möjligheter att erhålla anställning vid Bolaget intill dess att tjänsten som du har sökt är tillsatt. Om du har sökt en tjänst utan att den har utlysts, kommer din ansökan att sparas till dess att vi hunnit bedöma om du skulle kunna bli aktuell för en anställning på Bolaget inom en rimlig framtid. Vi sparar även de uppgifter som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara de eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma till följd av din ansökan.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART OCH TREDJELAND

6.1 Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part enligt nedan.

Tredje part: Leverantör av molntjänst
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part: Bolaget lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören Dropbox av den molntjänsten.

Tredje part: Leverantörer och övriga samarbetspartners
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part:  Bolaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och övriga samarbetspartners till vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Bolaget.

6.2 Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolaget åtagande mot dig. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i kommersiella syften.

6.3 Bolaget strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Bolaget överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6.4 Bolaget använder Amazon Web Services för lagring av data. Genom Bolaget användning av Amazon Web Services kan dina personuppgifter överföras till USA. De personuppgifter som Bolaget samlar in om dig genom din användning av Bolagets webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Bolaget har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles och Amazon Web Services anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

7 DINA RÄTTIGHETER

7.1 Under förutsättning att Beijer Tech är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Begäran om att få ta del av sådan information ska vara skriftlig och skickas till Beijer Tech på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

7.2 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3 Beijer Tech kommer att på din begäran eller eget initiativ radera, rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beijer Tech är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

7.4 Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

7.5 Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Beijer Tech, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Beijer Tech (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

7.6 Vänligen kontakta Beijer Tech om du är missnöjd med Bolagets behandling av dina personuppgifter, så kommer Beijer Tech att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål.

8 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Beijer Tech har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

9 COOKIES

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.beijeralma.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

10 ÄR DU SKYLDIG ATT LÄMNA UPPGIFTER?

Du är inte, i förhållande till Bolaget, skyldig att lämna några uppgifter till Bolaget.

11 ÄNDRINGAR

Bolaget har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Bolaget genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Bolaget att informera dig via e-post, under förutsättning att Bolaget har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

12 KONTAKT

Tveka inte att kontakta Bolaget på om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy.

Bolagets kontaktinformation:

Organisationsnummer: 556650-8320

Adress: Box 2120, 135 02 Tyresö

Telefonnummer: 0708-500675

E-postadress: info@beijertech.se

Kontaktinformation till ansvarig för personuppgiftsfrågor hos Bolaget:

Namn: Elisabeth Kruth

E-post: elisabeth.kruth@beijertech.se

Telefonnummer: 0708-500675